Riêng Tư: Hacknote (pwnable.tw) – Mình tên là verynoob

Đây là nội dung riêng tư. Cần phải nhập mật khẩu để xem tiếp: