Khôi phục thẻ nhớ bị mất dung lượng

Bước 1: vào chạy cmd dưới quyền admin và gõ:

> diskpart (bật chương trình diskpart)

Bước 2:

> list disk 

(xem các disk trong máy, tìm disk của USB hoặc thẻ nhớ)
Bước 3:

> select disk x

(với x là tên disk của USB hoặc thẻ nhớ được list trong Bước 2)
Bước 4: delete vùng nhớ và gộp nó lại

> clean

Bước 5: tạo lại 1 ổ đĩa cho thẻ nhớ

> create partition primary

Bước 6: xem các vùng nhớ

> list partition

Bước 7: chọn vùng nhớ nãy tạo

> select partition x

(với x là tên partition vừa tạo)
Bước 8: Format vùng nhớ lại

> format fs=NTFS quick

Chờ vài phút là xong