SVATTT( ze-RE50, mrc-RE150 )

Bật IDA lên và xem source thì mình nhặt được cái này, đọc source thì thấy không có gì đặc biệt chỉ có hàm strtoul,

capture
google ra cái này

unsigned long int strtoul(const char *str, char **endptr, int base)

OK vậy convert 53 qua base17 là xong
53 – 17*3 = 2 -> base17 của 53 là 32
flag: 00000032

Tiếp tục với bài MRC, ta nhận thấy mọi mấu chốt của vấn đề đều nằm ở hàm sub_8048740
1
Ta nhận thấy với mỗi vòng lặp for thực hiện sẽ lấy từng ký tự trong chuỗi ký tự input của ngừi nhập vào để biến đổi. Ta nhận thấy rằng với mỗi giá trị input thay đổi chỉ làm ảnh hưởng đến toàn bộ ký tự phía sau trong chuỗi output tương ứng, mà những ký tự phía trước vẫn được giữ nguyên.

Chính vì điều này ta có thể bruteforce từng ký tự và so sánh kết quả với output đề bài và tìm được flag.

Code

array = [0x00000000,0x77073096,0xEE0E612C,0x990951BA,0x076DC419,0x706AF48F,0xE963A535,0x9E6495A3,0x0EDB8832,0x79DCB8A4,0xE0D5E91E,0x97D2D988,0x09B64C2B,0x7EB17CBD,0xE7B82D07,0x90BF1D91,0x1DB71064,0x6AB020F2,0xF3B97148,0x84BE41DE,0x1ADAD47D,0x6DDDE4EB,0xF4D4B551,0x83D385C7,0x136C9856,0x646BA8C0,0xFD62F97A,0x8A65C9EC,0x14015C4F,0x63066CD9,0xFA0F3D63,0x8D080DF5,0x3B6E20C8,0x4C69105E,0xD56041E4,0xA2677172,0x3C03E4D1,0x4B04D447,0xD20D85FD,0xA50AB56B,0x35B5A8FA,0x42B2986C,0xDBBBC9D6,0xACBCF940,0x32D86CE3,0x45DF5C75,0xDCD60DCF,0xABD13D59,0x26D930AC,0x51DE003A,0xC8D75180,0xBFD06116,0x21B4F4B5,0x56B3C423,0xCFBA9599,0xB8BDA50F,0x2802B89E,0x5F058808,0xC60CD9B2,0xB10BE924,0x2F6F7C87,0x58684C11,0xC1611DAB,0xB6662D3D,0x76DC4190,0x01DB7106,0x98D220BC,0xEFD5102A,0x71B18589,0x06B6B51F,0x9FBFE4A5,0xE8B8D433,0x7807C9A2,0x0F00F934,0x9609A88E,0xE10E9818,0x7F6A0DBB,0x086D3D2D,0x91646C97,0xE6635C01,0x6B6B51F4,0x1C6C6162,0x856530D8,0xF262004E,0x6C0695ED,0x1B01A57B,0x8208F4C1,0xF50FC457,0x65B0D9C6,0x12B7E950,0x8BBEB8EA,0xFCB9887C,0x62DD1DDF,0x15DA2D49,0x8CD37CF3,0xFBD44C65,0x4DB26158,0x3AB551CE,0xA3BC0074,0xD4BB30E2,0x4ADFA541,0x3DD895D7,0xA4D1C46D,0xD3D6F4FB,0x4369E96A,0x346ED9FC,0xAD678846,0xDA60B8D0,0x44042D73,0x33031DE5,0xAA0A4C5F,0xDD0D7CC9,0x5005713C,0x270241AA,0xBE0B1010,0xC90C2086,0x5768B525,0x206F85B3,0xB966D409,0xCE61E49F,0x5EDEF90E,0x29D9C998,0xB0D09822,0xC7D7A8B4,0x59B33D17,0x2EB40D81,0xB7BD5C3B,0xC0BA6CAD,0xEDB88320,0x9ABFB3B6,0x03B6E20C,0x74B1D29A,0xEAD54739,0x9DD277AF,0x04DB2615,0x73DC1683,0xE3630B12,0x94643B84,0x0D6D6A3E,0x7A6A5AA8,0xE40ECF0B,0x9309FF9D,0x0A00AE27,0x7D079EB1,0xF00F9344,0x8708A3D2,0x1E01F268,0x6906C2FE,0xF762575D,0x806567CB,0x196C3671,0x6E6B06E7,0xFED41B76,0x89D32BE0,0x10DA7A5A,0x67DD4ACC,0xF9B9DF6F,0x8EBEEFF9,0x17B7BE43,0x60B08ED5,0xD6D6A3E8,0xA1D1937E,0x38D8C2C4,0x4FDFF252,0xD1BB67F1,0xA6BC5767,0x3FB506DD,0x48B2364B,0xD80D2BDA,0xAF0A1B4C,0x36034AF6,0x41047A60,0xDF60EFC3,0xA867DF55,0x316E8EEF,0x4669BE79,0xCB61B38C,0xBC66831A,0x256FD2A0,0x5268E236,0xCC0C7795,0xBB0B4703,0x220216B9,0x5505262F,0xC5BA3BBE,0xB2BD0B28,0x2BB45A92,0x5CB36A04,0xC2D7FFA7,0xB5D0CF31,0x2CD99E8B,0x5BDEAE1D,0x9B64C2B0,0xEC63F226,0x756AA39C,0x026D930A,0x9C0906A9,0xEB0E363F,0x72076785,0x05005713,0x95BF4A82,0xE2B87A14,0x7BB12BAE,0x0CB61B38,0x92D28E9B,0xE5D5BE0D,0x7CDCEFB7,0x0BDBDF21,0x86D3D2D4,0xF1D4E242,0x68DDB3F8,0x1FDA836E,0x81BE16CD,0xF6B9265B,0x6FB077E1,0x18B74777,0x88085AE6,0xFF0F6A70,0x66063BCA,0x11010B5C,0x8F659EFF,0xF862AE69,0x616BFFD3,0x166CCF45,0xA00AE278,0xD70DD2EE,0x4E048354,0x3903B3C2,0xA7672661,0xD06016F7,0x4969474D,0x3E6E77DB,0xAED16A4A,0xD9D65ADC,0x40DF0B66,0x37D83BF0,0xA9BCAE53,0xDEBB9EC5,0x47B2CF7F,0x30B5FFE9,0xBDBDF21C,0xCABAC28A,0x53B39330,0x24B4A3A6,0xBAD03605,0xCDD70693,0x54DE5729,0x23D967BF,0xB3667A2E,0xC4614AB8,0x5D681B02,0x2A6F2B94,0xB40BBE37,0xC30C8EA1,0x5A05DF1B,0x2D02EF8D,0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000]
result = [0xff,0xb7,0x8c,0x22,0xab,0x21,0xa8,0x30] #123
v2 = 0
v4 = 0xffffffff
output = "ffc309e61f2ac3df48d3b9b64fd1720bfb95b460a1235f5d91c4f92ce90dfa516e1b8c49225b808560a9d853980662"
def sr(a):
  	 a = (a + 2**32) % 2**32
  	 return a
tmp = ""
for h in range(2,100):
  set = 0
  print tmp
  for g in range(0,255):
  	 input = tmp + chr(g) + "}"
  	 # print input
  	 flag = ""
  	 v2 = 0
  	 v4 = 0xffffffff
  	 for i in input:
  		 v2 = (v4 >> 24) ^ ord(i)
  		 # print hex(v4)
  		 # print hex(ord(i))
  		 # print hex(v2)
  		 # print str(hex(v4))[8:10] + " -- -- -- " + i
  		 # print "hex(v4 & ((ord(i) >>7)*0xff | 0xffffff00))"
  		 # print hex(v4 & ((ord(i) >>7)*0xff | 0xffffff00))
  		 # print hex(v2)
  		 # print hex(array[v2])
  		 flag += str(hex(v4))[-2:]
  		 # print flag
  		 v4 = v4 & ((ord(i) >>7)*0xff | 0xffffff00) ^ array[v2]
  		 # print hex(v4)
  		 # print "----------------"
  	 # print flag
  	 
  	 if flag == output[:h*2] :
  		 print flag
  		 print output
  		 tmp += chr(g)
  		 set = 1
  		 break
  if (flag == output):
  	 print "Flag is : " + tmp + "}"
  	 exit(0)
	

2
Created by PwnPP4fun

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s